Siapakah orang-orang Hawa­riyyun pengikut Isa as.? Dan kenapa mereka dijuluki dengan nama itu?

Siapakah orang-orang Hawa­riyyun pengikut Isa as.?
Dan kenapa mereka dijuluki dengan nama itu?

Jawab:
 
Mereka adalah pengikut setia nabi Isa as. yang beriman, membenarkan dan mengamalkan ajaran yang ia oawa, baik itu wahyu dan syariat. Mereka tidak mau mengikuti orang Yahudi yang mendustakan dan menuduh ibunda nabi Isa sebagai pelacur. Mereka ini tidak sama dengan umat Nasrani yang bertindak melampaui batas dan mengklaim, bahwa nabi Isa sebagai Tuhan dan anak Allah, atau yang berkeyakinan Trinitas. Hawariyyun patuh kepada nabi Isa as. sebagaimana difirmankan Allah dalam al-Quran yang artinya:

Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka (Bani Israil) berkatalah dia: "Siapakah yang akan menjadi penolong­penolongku untuk (menegakkan agama) Allah"Para hawariyyin (sahabat-sahabatsetia) menjawab: "Kamilah penolong-penolong (agama) Allah. Kami beriman kepadaAllah; dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. "64

Ibnu Katsir -rahimahullah- menafsirkan ayat ini sebagai berikut 65 : Menurut satu sumber, kelompok Hawariyyun adalah orang-orang yang berfisik pendek. Pendapat lain mengatakan, diistilahkan dengan Hawariyyun karena baju mereka rata-rata berwarna putih 66 . Riwayat berikutnya menyebutkan, mereka adalah para pemburu. Yang benar, Hawariy artinya adalah an-nashir (penolong), sebagaimana tersebut dalam kitab hadits Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi saw. pernah bersabda pada peperangan Ahzab, "Setiap nabi ada Hawariy (penolong), dan Hawariy-ku adalah az-Zubeir"67 . Jelaslah, bahwa makna Hawariy adalah para penolong, teman, pengikut, dan yang membenarkan. Allah swt. berfirman yang artinya: "Hai orang-orangyang beriman, jadilah kamu penolong-penolong (agama) Allah sebagaimana Isa putera Maryam telah berkata kepada pengikut pengikutnya yang setia: "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku (untuk menegakkan agama) Allah?". Pengikut-pengikutyangsetia itu berkata: "Kamilah penolong penolong agama Allah!... "68

Akar kata al-huur maknanya mata yang sangat putih, dan bola matanya sangat hitam. Dan wanita-wanita surga juga dijuluki dengan hurul'ain.69

catatan kaki:

64. QS. Ali `Imran 3 : 52.
65. Lihat Tafsir Ibnu Katsir, surat Ali `Imran (1/315).
66. Keterangan ini disebutkan Imam Bukhari dalam kitab shahihnya, Kitab: Keutamaan sahabat, Bab: Biografi Zubeir bin Awwam.
67. HR. Bukhari, dengan nomor hadits 2846, Kitab: Jihad dan perjalanan, Bab: Fadhlu at-Tali'ah, diriwayatkan dari az-Zubeir ra. Muslim, dengan nomor hadits 2415, Kitab: Keutamaan Sahabat, Bab: Keutamaan Thalhah dan az-Zubeir, diriwayatkan dari Jabir bin Abdul(ah ra. Ahmad, dalam kitab hadits Musnad (3/338, 365) dari hadits Jabir bin Abdullah ra. dan di bab lain (4/4) juga diriwayatkan Ahmad dari hadits Abdullah bin az-Zubeir ra. berikut di (1/103) dari hadits Ali bin Abu Thalib ra. Ibnu Majah, dengan nomor hadits 122 di pembukaan bab: Keutamaan az-Zubeir ra., diriwayatkan dari Jabir bin Abduflah ra.
68. QS. ash-Shaff 61:14.
69. asy-Syaukani-rahimahullah-dalam buku tafsirnya Fathul Qadir jilid 1 halaman 344, menulis sebagai berikut: Kata Howariyyun adalah bentuk jamak dari kata Hawory. Ketika didampingkan dengan kata ar-Rojul, Hawary ar-Rojul, maka artinya orang pilihar.. Ada perbedaan pendapat mengenai alasan pemberian istilah tersebut untuk pengikut Isa. Dalam satu pendapat mengatakan, karena rata-rata mereka mengenakan baju berwarna putih, dan menurut pendapat lain karena mereka adalah orang-orang yang berniat tulus, berikutnya ada yang berpendapat karena mereka adalah orang­orang pilihan para nabi. Jumlah Hawariyyun sebanyak 12 orang.


Sponsor link:


Komentar

Postingan populer dari blog ini

8 Jenis Bahan Kain Untuk Membuat jaket bomber yg asli

Apa pekerjaan atau profesi Isa as. sebelum dan sesudah diangkat menjadi rasul?